top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

VANTUINTOTAAL MARK VAN LOON

                                                                                                 

RECHTSVORM: EENMANSZAAK

 

1.             DEFINITIES

1.1           Gebruiker algemene voorwaarden, nader te noemen: Tuintotaal Mark van Loon

 1. Opdrachtgever: iedere (rechts)-persoon die aan Tuintotaal Mark van Loon een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).

1.3           Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Tuintotaal Mark van Loon uit anderen hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de offerte c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn. Onder deze werkzaamheden wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan, het in opdracht ontwerpen, aannemen en uitvoeren van hovenierswerkzaamheden, tuinbestratingen, alsmede het leveren en installeren van tuinhuisjes, beschoeiingen, hekwerken en vijvers, alsmede tuinonderhoud, voor zowel particulieren, bedrijven, overheid en instellingen.

                -Aard van het bedrijf, Hoveniersbedrijf.

                -Voorlichting en documentatie.

                -Het uitwerken van fantasierijke ideeën, toegesneden op de situatie en het budget.

                -Advisering en het opnieuw inrichten van bestaande tuinen.

                -Advisering en het op weg helpen van doe-het-zelvers.

                -Leverancier van allerhande bomen, buitenplanten, struiken en tuinartikelen. 

1.4           Opdrachten: opdrachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden verstrekt.

1.5           Bescheiden: alle door opdrachtgever aan Tuintotaal Mark van Loon ter beschikking gestelde en/of alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Tuintotaal Mark van Loon vervaardigde goederen waaronder ondermeer stukken en gegevensdragers (tekeningen en/of vergunningen).

1.6           Ingeval Tuintotaal Mark van Loon als opdrachtgever optreedt: dienen al zijn leveranciers en/of onderaannemers de navolgende huisregels in acht te nemen:

                Huisregels:

 1. Indien er sprake is van onderaanneming door zogeheten ZZP’ers, dienen deze onderaannemers een Verklaring van Arbeidsrelatie te overleggen, bij het in gebreke blijven hiervan kan niet tot betaling worden overgegaan.

 2. Indien er sprake is van onderaanneming door onderaannemers die in het bezit zijn van personeel dienen deze onderaannemers hun G-rekening aan Tuintotaal Mark van Loon kenbaar te maken en zal er betaling plaats vinden op basis van de wettelijke normen die gelden voor de wet ketenaansprakelijkheid. 

2.             ALGEMEEN

 

 1. Met het deponeren van deze Algemene Voorwaarden ter griffie van de rechtbank te Alkmaar zijn alle voorgaande voorwaarden van Tuintotaal Mark van Loon vervallen.

 

2.2           Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten, schriftelijk en mondeling, tussen Tuintotaal Mark van Loon en opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van Tuintotaal Mark van Loon, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Alle opdrachten worden slechts onder de navolgende voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en deze zaak door Tuintotaal Mark van Loon is bevestigd.

 

2.3           Afspraken met personeel en/of derden van Tuintotaal Mark van Loon binden Tuintotaal Mark van Loon niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigt.

 

2.4           De opdrachtgever erkent toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Tuintotaal Mark van Loon, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen. Een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

 

2.5           Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij telkenmale schriftelijk bevestigt.

 

2.6           Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Tuintotaal Mark van Loon een opdracht tot levering van diensten of anderszins wenst te verstrekken of verstrekt, goederen van haar wenst te kopen of koopt, goederen van haar wenst te huren of huurt, danwel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit. 

 

3.             OFFERTES

 

3.1                 Alle aanbiedingen zijn tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Tuintotaal Mark van Loon is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

3.2                 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

3.3                 Indien een aanvraag op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Tuintotaal Mark van Loon gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door Tuintotaal Mark van Loon gemaakte kosten zullen worden doorberekend.

 1. Indien een opdracht uitblijft, behoudt Tuintotaal Mark van Loon zich het recht voor het gemaakte ontwerp c.q. de teken- en calculatiekosten of een gedeelte daarvan naar billijkheid berekend en overleg met opdrachtgever in rekening te brengen. 

 

3.5                 Alle door Tuintotaal Mark van Loon opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.6                 Wijzigingen van opgegeven prijzen worden zonder voorafgaande kennisgeving uitdrukkelijk voorbehouden. Zo zal Tuintotaal Mark van Loon gerechtigd zijn om opgetreden verhoging van lonen, sociale werkgeverslasten, alsmede verhogingen van andere tarieven, welke voor Tuintotaal Mark van Loon kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen.

3.7                 Bij overschrijding van de normale arbeidstijden op werkdagen, bij arbeid op zaterdagen en op zon - en feestdagen, dit alles op verzoek van opdrachtgever, zal opdrachtnemer een toeslag op de overeengekomen prijzen in rekening brengen, welke evenredig is met de extra hieruit voortvloeiende kosten

 1. Indien de uitvoering van een opdracht, waarvoor offerte is gevraagd, niet aan Tuintotaal Mark van Loon wordt opgedragen, is opdrachtgever verplicht de offerte, compleet met alle daarbij behorende stukken binnen acht dagen franco aan Tuintotaal Mark van Loon terug te zenden, bij gebreke waarvan Tuintotaal Mark van Loon het recht heeft de gemaakte kosten volledig door te berekenen.

 

  

4.             OPDRACHTEN

 

 1. Een opdracht bindt opdrachtgever. Tuintotaal Mark van Loon is pas gebonden aan een opdracht door schriftelijke of mondelinge toezegging van de opdracht. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na schriftelijke of mondelinge toezegging van de opdracht zijn bezwaren aan Tuintotaal Mark van Loon kenbaar heeft gemaakt, wordt de schriftelijke of mondelinge opdracht geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 

 1. De door opdrachtgever, na het verstrekken van een opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Tuintotaal Mark van Loon ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Tuintotaal Mark van Loon zijn bevestigd.

 

 1. De opdrachtgever zal zorg dragen dat Tuintotaal Mark van Loon tijdig kan beschikken:

                -       over de voor de opzet van het werkbenodigde gegevens en goedkeuringen ( zoals vergunningenontheffingen, KLIC meldingen, schoongrond verklaringen en beschikkingen, zonodig in overleg met Tuintotaal Mark van Loon.

                -       het terrein waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd.

                -       over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materieel en/of hulpmiddelen.

 

 1. Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gebonden aan Tuintotaal Mark van Loon alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht gemaakte kosten te vergoeden.

 

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

 

 1. Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven opdrachten binden Tuintotaal Mark van Loon pas na schriftelijke acceptatie.

 

 1. Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.

 

 1. Tuintotaal Mark van Loon behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

 

 1. Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van ten minste drie maanden door middel van een aangetekend schrijven.

 

 1. Een opdracht voor onbepaalde tijd wordt met inachtneming van het gestelde in artikel 4.9 telkenmale met een periode van minimaal 1 jaar verlengd.

 

 1.  Alle andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging of op het door partijen bepaalde tijdstip.

 

 1. Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Tuintotaal Mark van Loon het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

 1. Het is opdrachtgever niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van zes maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een arbeidsovereenkomst aan te gaan met door of namens Tuintotaal Mark van Loon bij opdrachtgever te werkgestelde(n) of met door of namens Tuintotaal Mark van Loon bij de opdracht voor opdrachtgever betrokken personeel en/of derden, zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van € 2000,00 (zegge: tweeduizend Euro) voor elke overtreding per week dat de overtreding voortduurt.

 

 1. Indien tijdens de looptijd van de opdracht wijzigingen plaatsvinden in bijvoorbeeld loon en/of ander kosten, tengevolge van wijzigingen in de betrokken CAO, dan wel als gevolg van wetten, besluiten en/of beschikkingen van overheidswege, of indien wijzingen plaatsvinden in de kosten van gebruikte hulpstoffen, materialen en dergelijke zal een prijsaanpassing plaatsvinden, in beginsel overeenkomstig de door het ministerie van economische zaken bij schriftelijke beschikking toegestane maximale prijswijziging. Bij het ontbreken van een hierboven bedoelde prijsbeschikking zal een wijziging plaatsvinden conform de representatieve rapportage van de overkoepelende bedrijfsorganisatie. 

 

5.             LEVERING EN UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 

 1. In het geval van levering van goederen of materialen door de opdrachtgever is Tuintotaal Mark van Loon, behoudens ingeval van door de opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van Tuintotaal Mark van Loon, niet aansprakelijk voor het ontbreken van voldoende hoeveelheid in de toegezonden kisten, dozen of pakken en kunnen de kosten van opslag van de goederen of materialen en de daarover te voeren administratie en controle in rekening worden gebracht tegen het gebruikelijke tarief.

 

 1. In het geval van levering van gegevens door de opdrachtgever is Tuintotaal Mark van Loon, behoudens ingeval van door de opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van Tuintotaal Mark van Loon, niet aansprakelijk voor het niet compleet zijn van de aangeleverde gegevens.

 

 1. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie: in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk 10.

 

 1. Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Tuintotaal Mark van Loon, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in het hoofdstuk 6. 

 

 1. Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geplande tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft Tuintotaal Mark van Loon enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever Tuintotaal Mark van Loon bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en deze zaak door Tuintotaal Mark van Loon schriftelijk is bevestigd.

 

 1. Het eventueel door Tuintotaal Mark van Loon te verwerken materiaal, goederen en/of de door Tuintotaal Mark van Loon te verwerken gegevens dienen tijdig en franco te worden afgeleverd aan het door haar aangegeven adres. Bij niet-franco levering worden de gemaakte vrachtkosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht, onverminderd het recht van Tuintotaal Mark van Loon een niet-franco zending te weigeren.

 

 1. De door Tuintotaal Mark van Loon te leveren goederen reizen immer voor rekening en risico van de opdrachtgever behoudens in die gevallen waarin het totaal met de opdracht gemoeide bedrag franco levering wettigt, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Tuintotaal Mark van Loon.

 

 1. Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooruit anders is overeengekomen. Bij een afwijkende wijze van verzending komen de gemaakte meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.

 

 1. Het aannemen van de goederen door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs, dat de emballage in goede staat was.

 

 1. Overeengekomen termijnen gelden slechts, indien en voor zover het te verwerken materiaal, goederen, drukwerk etc., alsmede de voor de uitvoering van de opdracht benodigde tekeningen en gegevens, op de overeengekomen tijd bij Tuintotaal Mark van Loon wordt afgeleverd en de door opdrachtgever zelf of voor diens rekening door derden uit te voeren werkzaamheden op tijd zijn verricht.

 

 1. Alle leveringstijden worden door Tuintotaal Mark van Loon steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar oordeel van Tuintotaal Mark van Loon eventueel benodigde gegevens, tekeningen en materialen e.d. door opdrachtgever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

 

 1. Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan Tuintotaal Mark van Loon kennis geeft, onverminderd het recht van Tuintotaal Mark van Loon om binnen 4 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betreffende opdracht alsnog uit te voeren. Opdrachtgever kan vorderen dat Tuintotaal Mark van Loon omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.

 

 1. Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Tuintotaal Mark van Loon voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt of indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht blijken dat opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehouden, heeft Tuintotaal Mark van Loon het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan Tuintotaal Mark van Loon verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.

 

 1. Ten onrechte aan Tuintotaal Mark van Loon geretourneerde goederen blijven ter beschikking en voor risico van opdrachtgever, eventuele vervoer- en/of opslagkosten komen voor zijn rekening.

 

 1. Tuintotaal Mark van Loon is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien deze zaak naar de mening van Tuintotaal Mark van Loon een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

 

 1. Indien Tuintotaal Mark van Loon goederen of gegevens (al dan niet door Tuintotaal Mark van Loon vervaardigd of samengesteld) van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd die goederen en/of gegevens onder zich te houden totdat alle kosten die Tuintotaal Mark van Loon gemaakt heeft ter uitvoering van de opdrachten van diezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op anderen goederen/gegevens van de opdrachtgever, geheel door opdrachtgever zijn voldaan, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Tuintotaal Mark van Loon ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

 

 1. In het geval van levering van materialen door de opdrachtgever is deze verplicht, tevens benodigde inschiet (uitschot tijdens be- of verwerking) ter beschikking van Tuintotaal Mark van Loon te stellen.

 

 1. Bij levering van materialen en/of halffabrikaten door de opdrachtgever, aanvaardt Tuintotaal Mark van Loon geen enkele verantwoording voor eventuele gebreken. 

 

 1. Tuintotaal Mark van Loon verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.

 

 1. Indien tijdens de uitvoering van een door Tuintotaal Mark van Loon aangenomen opdracht blijkt, dat tengevolge van aan Tuintotaal Mark van Loon onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft Tuintotaal Mark van Loon het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door Tuintotaal Mark van Loon reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.

 

 1. Indien opdrachtgever materialen of gereedschappen van Tuintotaal Mark van Loon, nodig voor de uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft Tuintotaal Mark van Loon het recht dit aan opdrachtgever in rekening te brengen.

 

 1. De opdrachtgever verplicht zich zowel jegens de medewerkers van Tuintotaal Mark van Loon, als jegens Tuintotaal Mark van Loon om de lokalen, werktuigen en gereedschappen, waarmee de werkzaamheden door de medewerkers van Tuintotaal Mark van Loon worden verricht, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de werkzaamheden zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat de medewerkers van Tuintotaal Mark van Loon tegen gevaar voor lijf, en goed zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden.

 

 1. Indien Tuintotaal Mark van Loon en opdrachtgever een aanvangsdatum zijn overeengekomen en er op de aanvangsdatum mocht blijken dat er met de werkzaamheden niet begonnen kan worden, is Tuintotaal Mark van Loon gerechtigd naar redelijkheid en billijkheid wachturen en/of onkosten in rekening te brengen.

 

 1. Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de opdracht benodigde zaken zoals elektriciteit, gas en water om niet beschikbaar stellen evenals eventueel andere aanwezige hulpmiddelen.

 

 1. Wanneer een door Tuintotaal Mark van Loon geleverd project door opdrachtgever juridisch en/of economisch in gebruik is genomen wordt dit project geacht te zijn opgeleverd.

 

 1. Een project wordt geacht te zijn opgeleverd indien de opleverlijst is afgegeven en voor akkoord is ondertekend door opdrachtgever.

 

 1. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor het schoonmaken en schoonhouden van de openbare weg voor, tijdens en na werkzaamheden waarbij de openbare weg gebruikt wordt voor de werkzaamheden. Wanneer opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever gehouden dit Tuintotaal Mark van Loon voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk mede te delen.

 

 1. Tuintotaal Mark van Loon is te allen tijde bevoegd zelf het schoonmaken en schoonhouden van de openbare weg ter hand te nemen. De kosten die zij hiervoor maakt brengt zij in rekening bij opdrachtgever, tenzij opdrachtgever met Tuintotaal Mark van Loon overeenkomt dat de opdrachtgever voor deze werkzaamheden zorgdraagt.

 

 1. Opdrachtgever draagt zorg voor plaatsing van waarschuwingsborden e.d., tenzij anders overeengekomen.

 

 

 

 1. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

 

6.1           Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, is opdrachtgever verplicht Tuintotaal Mark van Loon over het reeds voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten aan Tuintotaal Mark van Loon te voldoen.

 

6.2           De met Tuintotaal Mark van Loon overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

 

6.3           Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht (onder overmacht wordt onder meer verstaan: ziekte en/of arbeidsongeschiktheid, oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, weersinvloeden, b.v. storm- en vorst, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan Tuintotaal Mark van Loon door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Tuintotaal Mark van Loon van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.

 

6.4           Ingeval van overmacht zal Tuintotaal Mark van Loon daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat is opdrachtgever gerechtigd de desbetreffende opdracht te annuleren mits de opdrachtgever hiervan schriftelijk aan Tuintotaal Mark van Loon kennis geeft. Onverminderd het recht van Tuintotaal Mark van Loon om binnen vier weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de desbetreffende opdracht alsnog uit te voeren. Opdrachtgever kan vorderen dat Tuintotaal Mark van Loon omgaand uitspraak doet of zij al dan niet van dit recht gebruik wenst te maken. Dit alles echter met de verplichting om aan Tuintotaal Mark van Loon het reeds uitgevoerde van de opdracht te vergoeden. 

 

7.                    KLACHTEN EN GARANTIES 

 

7.1           Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. Tuintotaal Mark van Loon is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Tuintotaal Mark van Loon als bindend.

 

7.2           Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

 

7.3           Opdrachtgever zal alle door Tuintotaal Mark van Loon voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door het verstrekken van monstermateriaal, adresmateriaal, telefoonnummers en/of door Tuintotaal Mark van Loon in de gelegenheid te stellen ter plaatse, of bij prospect of anderszins benaderde adressen telefonisch een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

 

7.4           Indien Tuintotaal Mark van Loon een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen. In het eerstgenoemde geval zal de opdrachtgever op verzoek van Tuintotaal Mark van Loon de ondeugdelijk bevonden goederen franco aan haar retourneren.

 

7.5           Tuintotaal Mark van Loon aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

7.6           Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Tuintotaal Mark van Loon niet, met name zal Tuintotaal Mark van Loon in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade of andere vervolgschade, die mocht ontstaan door niet, met juiste of niet tijdige uitvoering van de opdracht.

 

7.7           Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.

 

7.8           Gebreken aan kleine hoeveelheid van geleverde goederen geven niet het recht tot afkeuring van de gehele partij. Als kleine hoeveelheid wordt maximaal 5% van de totale hoeveelheid beschouwd.

 

7.9           Op geleverde goederen is Tuintotaal Mark van Loon nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken dan de door de fabrikant van de geleverde goederen aan Tuintotaal Mark van Loon verstrekte garantie, alle andere garantiebepalingen zal Tuintotaal Mark van Loon in haar offerte c.q. opdrachtbevestiging vermelden.

 

7.10         Tuintotaal Mark van Loon is nimmer gehouden garantie te verstrekken op goederen welke zijn geleverd en/of geplaatst, tenzij anders is overeengekomen. 

 

7.11         Tuintotaal Mark van Loon is nimmer gehouden een garantie op bomen en/of planten te verstrekken, tenzij Tuintotaal Mark van Loon van de geleverde bomen en/of planten een schriftelijke garantie bepaling aan de opdrachtgever heeft overlegd en deze bepalingen door de opdrachtgever stipt zijn opgevolgd.

 

7.12         Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken van de door Tuintotaal Mark van Loon geleverde goederen zijn geen klachten mogelijk, anders dan bij directe levering.

 

7.13         Bij alleen levering is opdrachtgever verplicht het geleverde bij ontvangst te controleren en met ondertekening van de ontvangstbon bevestigt opdrachtgever dat de levering juist en volledig is uitgevoerd.

 

7.14         Restpartijen worden niet retour genomen. 

 

7.15         Bij berekening van de hoeveelheid door de opdrachtgever zelf is geen retourname mogelijk.   

 

7.16         Opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbindingen van een overeenkomst kunnen vorderen.

 

 UITSLUITINGEN VAN GARANTIES

 

                De garantie is niet van toepassing indien er gebreken en/of schade ontstaat door:

 

 1. onjuist onderhoud

 2. onjuist gebruik

 3. moedwillige nalatigheid

 4. storm (= wind met grotere windsnelheid dan 26 m/sec.) brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen, schade door derden, vandalisme of elke vreemde oorzaak.

 5. abnormale milieuverontreinigingen, welke inhouden doch zich niet beperken tot agressieve atmosfeer, schadelijke gassen, dampen en/of chemicaliën.

 6. zouthoudende atmosfeer of elk ander contact met zout water.

 7. buitensporige temperaturen, welke niet worden veroorzaakt door het klimaat.

 8. gebreken van bouwkundig aard, waaronder begrepen werking van de constructie en/of verlies van samenhang van de ondergrond.

 

7.17         Voorafgaande aan elke procedure nemen partijen op zich alles in het werk te stellen om tot een onderlinge regeling van iedere onenigheid en/of geschil te komen, die kunnen ontstaan met betrekking tot en/of beroep op, de uitvoering van de garantie.

 

8.             AANSPRAKELIJKHEID

 

 1. Tuintotaal Mark van Loon draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van opzet of grove schuld door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Tuintotaal Mark van Loon reeds uitgevoerde werkzaamheden of een evenredig deel daar van.

 

8.2           Tuintotaal Mark van Loon verplicht opdrachtgever bij het verstrekken van een opdracht een KLIC melding te doen, bij het falen van de juiste gegevens in de desbetreffende KLIC melding aanvaardt Tuintotaal Mark van Loon geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan kabels en leidingen en de daar uit voortvloeiende kosten.

 

8.3           Tuintotaal Mark van Loon zal nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden indien werkzaamheden, zoals door opdrachtgever gewenst worden, en welke door Tuintotaal Mark van Loon na melding niet raadzaam worden geacht. 

8.4           Opdrachtgever is gehouden Tuintotaal Mark van Loon schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Tuintotaal Mark van Loon instellen ter zake van schade ontstaan door of met de door Tuintotaal Mark van Loon geleverde diensten. 

 

8.5           Indien een opdrachtgever tot uitvoering voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen optreedt, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

 1. Tuintotaal Mark van Loon behoudt zich het recht voor om communicatie met opdrachtgever en derden mede te mogen voeren door gebruikmaking van communicatiemiddelen als bijvoorbeeld Internet, E-mail en GSM; voor inbreuk daarop door derden kan Tuintotaal Mark van Loon niet instaan. Voor eventueel als gevolg van een dergelijke inbreuk op de communicatie door opdrachtgever geleden of te lijden schade is Tuintotaal Mark van Loon niet aansprakelijk.

                                                                                                                                                                                                                                                         

8.7           Adviezen worden door Tuintotaal Mark van Loon naar beste weten en te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

 

8.8           Evenmin aanvaardt Tuintotaal Mark van Loon enige aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door opdrachtgever van niet correcte goederen en/of gegevens, alsmede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens en/of goederen welke niet uitdrukkelijk aan Tuintotaal Mark van Loon zijn medegedeeld of ter hand gesteld. 

 

8.9           In geen geval zal Tuintotaal Mark van Loon verantwoordelijk zijn voor directe of indirecte schade, ontstaan anders dan tengevolge van opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen.

 

 1. Tuintotaal Mark van Loon is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst van opdrachtgever of cliënt van opdrachtgever.

 

 1. Tuintotaal Mark van Loon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vervuilde grond, verborgen asbest en/of andere chemicaliën, b.v. olielekkage, veroorzaakt door graafwerkzaamheden, waarbij oude olievaten bloot komen of door lekkage van de machines zelf, tevens aanvaardt Tuintotaal Mark van Loon geen enkele aansprakelijkheid voor waterverontreiniging veroorzaakt door hiervoor genoemde, hetzij bij het aannemen, uitvoeren of uitbesteden van werken. 

 

 1. Tuintotaal Mark van Loon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vervuilde grond en/of ander zins van door derden geleverde ondeugdelijke goederen.

 

 1. Tuintotaal Mark van Loon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor wit uitslaande materialen veroorzaakt door salpeterzuur.

 2. Tuintotaal Mark van Loon staat niet in voor gebreken die na oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid.

 

 1. Tuintotaal Mark van Loon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door of ten gevolgen van gereedschappen en/of materieel wat door Tuintotaal Mark van Loon om niet aan derden is uitgeleend.

 

8.16         Tuintotaal Mark van Loon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien na het kandelaberen de bomen alsnog verloren gaan.

 

9.             EIGENDOMSVOORBEHOUD/COPYRIGHT

                   

9.1           Het eigendom van de te leveren goederen gaat niettegenstaande de feitelijke aflevering eerst op opdrachtgever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met Tuintotaal Mark van Loon gesloten overeenkomsten is nagekomen: 

                -       de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde goederen zelf;

                -       de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Tuintotaal Mark van Loon verrichte of te     verrichten diensten:

                -       eventuele vorderingen wegens niet nakoming door opdrachtgever van (een)overeenkomst(en).

9.2           Ter zake van de sub 1 van dit hoofdstuk bedoelde goederen behoudt Tuintotaal Mark van Loon voor zoveel als mogelijk is tevens het (mede)eigendomsrecht tot zekerheid van al haar openstaande vorderingen jegens opdrachtgever, indien goederen zijn verwerkt dan wel anderszins door enig handelen van opdrachtgever bij gebreke van deze betaling aan de eigendom van Tuintotaal Mark van Loon zouden worden onttrokken.

 

9.3           Opdrachtgever wordt tot wederopzegging gemachtigd de geleverde goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en te leveren, met dien verstande, dat hij op eerste verzoek van Tuintotaal Mark van Loon de uit deze verkopen jegens zijn afnemers verkregen vorderingen aan Tuintotaal Mark van Loon zal cederen. Opdrachtgever verleent Tuintotaal Mark van Loon reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

 

9.4           Op de goederen mogen door opdrachtgever geen pandrechten, van wat voor aard dan ook, worden gevestigd, terwijl de opdrachtgever evenmin de goederen mag doen strekken tot zekerheid van een vordering van derde.

 

 1. Tuintotaal Mark van Loon is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Tuintotaal Mark van Loon niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 500,00 (zegge: vijfhonderd Euro)voor elke dag dat hij in gebreke blijft.

 

 1. Het is Tuintotaal Mark van Loon toegestaan foto’s te maken van de opdrachten al dan niet verstrekt door derden en deze foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden.

 

9.7           Tuintotaal Mark van Loon behoudt het auteurrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen en calculaties, ook wanneer opdrachtgever hierop een opdracht geeft.

 

9.8           Opdrachtgever verplicht zich de geleverde ontwerpen, documentatie, tekeningen, schetsen en calculaties slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derde hierover kunnen beschikken.

 

 1. Ontwerpen, modellen, tekeningen, werkwijze, adviezen, etc. afkomstig van Tuintotaal Mark van Loon of getoond op de website van Tuintotaal Mark van Loon worden en blijven zowel voor en/of tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van Tuintotaal Mark van Loon, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de ontwerpen, tekeningen, werkwijzen, adviezen etc, van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derde. De uitoefening van deze rechten, openbaringen of overdrachten van gegevens daaronder begrepen, is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Tuintotaal Mark van Loon voorbehouden.

 

9.10         Alle rechten van industriële of intellectuele aard zoals o.a. auteursrecht en copyright, met betrekking tot de van Tuintotaal Mark van Loon afkomstige of door Tuintotaal Mark van Loon gebruikte ontwerpen, tekeningen, werkwijze, adviezen, etc, worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van Tuintotaal Mark van Loon, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de ontwerpen, tekeningen, werkwijzen, adviezen, etc, van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derde. De uitoefening van deze rechten, openbaringen of overdracht van gegevens daaronder begrepen, is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Tuintotaal Mark van Loon voorbehouden.

 

10.           BETALINGEN

     

10.1         Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Tuintotaal Mark van Loon daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling, c.q. betaling in termijnen vorderen. Tuintotaal Mark van Loon is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

 

10.2         Alle betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum voor bedrijven en contant voor particulieren, netto zonder enige aftrek in Euromunt, tenzij anders is overeengekomen.

 

10.3         Indien in een langere kredietgeving dan veertien dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand. Indien en voor zover de verschuldigde wettelijke rente hoger of lager is dan het hiervoor genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

 

10.4         Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Tuintotaal Mark van Loon moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen ten minste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 125,00 (zegge: éénhonderenvijfentwintig Euro).

 

10.5         Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door Tuintotaal Mark van Loon laat uitvoeren, zal opdrachtgever op eerste verzoek van Tuintotaal Mark van Loon zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan Tuintotaal Mark van Loon cederen (overdragen). Opdrachtgever verleent Tuintotaal Mark van Loon reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

10.6         Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn in lid 2 van dit artikel is bepaald, heeft Tuintotaal Mark van Loon het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling (bankgarantie), of een door Tuintotaal Mark van Loon te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet.

 

10.7         Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die werkzaamheden of andere werkzaamheden niet op.

 

 

 1. Termijnbetaling: de opstelling van de termijnfactuur vindt plaats op basis van mondelinge-of schriftelijke afspraak. Indien termijnbetalingen tussen partijen is overeengekomen dient deze telkens en niet later dan acht dagen waarop Tuintotaal Mark van Loon de desbetreffende termijnfactuur conform de overeenkomst aan de opdrachtgever heeft verstuurd c.q. toegezonden te worden voldaan. Indien de opdrachtgever met de termijnbetaling in gebreke blijft, is Tuintotaal Mark van Loon gerechtigd het desbetreffende werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde betalingstermijn is voldaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld en zeven dagen zijn verlopen na de dag van de ingebrekestelling. Het in de vorige zin bepaalde, laat het recht van Tuintotaal Mark van Loon op vergoeding van kosten en schaden, volgens de punten 10.3 en 10.4 van deze Algemene Voorwaarden.

 

11.           AANVULLENDE VOORWAARDEN

                

11.1         De opdrachtgever verplicht zich het voor de werkzaamheden benodigde water, elektriciteit en gas kosteloos ter beschikking te stellen, tenzij anders is overeengekomen.

 

11.2         De opdrachtgever verplicht zich vrije toegang c.q. doorgang te verlenen ten behoeve van de te verrichte werkzaamheden, tevens moet er zorg gedragen worden voor een goede bereikbaarheid voor onze machines en/of drijvend materieel. 

 

11.3         Tuintotaal Mark van Loon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de aanwezigheid van ongedierte en de daar uit voort vloeiende schades.

 

11.4         Tuintotaal Mark van Loon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verzakkingen, alsmede trilschade, anders dan door eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen.

 

11.5         Opdrachtgever dient zorg te dragen voor alle benodigde vergunningen b.v. kap en/of snoeivergunningen en tevens alle voorzieningen t.b.v. verkeer, milieu en/of geluidsoverlast, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11.6         Tuintotaal Mark van Loon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot maat en/of kleurverschillen van de te leveren bestratings materialen.

 

11.7         Marmer, graniet en natuursteen worden verkocht met hun natuurlijke gebreken. Hun oorsprong en kleur worden bepaald door het monster, dat slechts als benaderende gelijkenis wordt verstrekt zonder dat identieke kleur en benadering van de levering door de klant kunnen worden geëist. Een afwijking van de dikte of de vlakheid is in de bedrijfstak van de steenbewerking aangenomen en kan in geen geval rede geven tot enige klacht. Op maatvoering dienen afwijkingen te worden geaccepteerd. Hiervoor refereren we naar de Europese normen (NEN-NORMEN).

 

12.           GESCHILLEN

 

12.1         Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.

 

12.2         Op alle overeenkomsten en transacties van Tuintotaal Mark van Loon met opdrachtgever is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

 

12.3         Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

 

13.           SLOTBEPALING

 

13.1         In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Tuintotaal Mark van Loon.

bottom of page